• Home
  • >
  • Privacy statement

Privacy statement Achmea

Achmea is een van de grootste financiële dienstverleners in Nederland. In de huidige samenleving vallen allerlei zekerheden weg, maar ontstaan ook nieuwe kansen en mogelijkheden. En daarin maakt u uw eigen keuzes. Keuzes die u helpen in uw individuele ontplooiing en bij het realiseren van uw wensen en idealen. U zoekt daarbij samenwerking met deskundige partijen, die oplossingen bieden waarop u kunt vertrouwen. Onderdeel van dit vertrouwen is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Achmea staat hier vierkant achter.

Achmea Holding N.V. is er verantwoordelijk voor dat alle Achmea-bedrijven voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Uiteraard handelen alle Achmea-bedrijven geheel volgens de eisen van de WBP en zijn onze gegevensverwerkingen aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.*

Verder volgen de bedrijven binnen Achmea de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die door het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken is opgesteld en sinds 3 februari 2003 van kracht is en te vinden is op: www.verzekeraars.nl

Met uw gegevens kunnen wij onze dienstverlening aan u verder verbeteren

Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, voor het uitvoeren van een overeenkomst en ten behoeve van preventie. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over producten en diensten. Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, kunt u ons dat laten weten. Wij blokkeren dan uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens - bijvoorbeeld medische en strafrechtelijke - worden extra zorgvuldig verwerkt. Hiervoor gelden dan ook bijzondere regels:

  • In enkele gevallen – bijvoorbeeld bij levensverzekeringen en ziektekostenverzekeringen - hebben wij uw medische gegevens nodig. Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor de juiste verwerking daarvan. Medische gegevens worden alleen aan andere medewerkers verstrekt als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren en zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim.
  • Voor risicobeoordeling kunnen wij vragen naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten van langer dan acht jaar geleden hoeven niet te worden gemeld.   

Uw rechten

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt zich in beide gevallen schriftelijk wenden tot de maatschappij met wie u een overeenkomst gesloten heeft en zullen uw verzoek kosteloos verwerken. Via onderstaande links vindt u informatie over hoe u dat het beste kunt doen.


Cookies

Wij (Achmea) en, namens ons Nedstat, gebruiken cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Vragen

Heeft u een vraag over het privacystatement voor de Achmea privacymanager dan kunt u zich
schriftelijk melden tot:
Achmea Holding N.V.
Afd. Achmea Corporate Compliance
t.a.v. Privacymanagement Achmea
Postbus 9150
7300 HZ Apeldoorn

Wijzigingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten.

Achmea behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Vanzelfsprekend zal Achmea waar nodig het privacystatement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt. (V2004-01)

* Achmea heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Deze meldingen zijn opgenomen op de website van het CBP (www.cbpweb.nl).
De meldingen staan vermeld onder openbare registers/ register meldingen /zoeken/ naam = Achmea.